Terms & Conditions

Virksomhedsoplysninger

RELIC IVS

Mail: insteelwetrust@relicmotorcycles.com

Telefon: +45 25 32 47 77

Adresse: Elkjærvej 2 C, 8230 Åbyhøj

CVR: DK36541857

Bestilling og betaling

Alle vores viste priser på hjemmesiden er inkl. dansk moms og andre afgifter.

Priserne er dagspriser.

Prisen på bestillingstidspunktet, er den gældende pris for købet.

Relic IVS tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt udsolgte varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

Bestilling

Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en online bekræftelse.

Skulle du ikke modtage denne bekræftelse indenfor 1 time, bør du kontakte os. Du vil desuden modtage en ny mail, samme dag som din ordre er afsendt. Når du handler med Relic IVS indgås aftaler på dansk.

Hvis du ønsker at modtage en ny kopi af din ordrebekræftelse bedes du venligst sende os en mail på insteelwetrust@relicmotorcycles.com

Betaling

Vi tilbyder flere mulige betalingsmetoder.

Den mest sikre, og den betalingsform vi anbefaler alle kunder, er at betale med et

betalingskort.

Vi accepterer følgende korttyper:

Visa/Dankort

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Debit

Maestro

PayPal

Online betaling med kort

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når varerne er afsendt.

Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående.

Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande.

Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis f.eks. et produkt er udsolgt, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ALDRIG forhøje det godkendte beløb.

Leveringstid

Vi har alle viste varer på lager og afsender din ordre inden for 24 timer har dermed 1-3 dages levering.

Vi sender altid bestillinger i indkommende rækkefølge. Ved udsalg, fødselsdag eller lignende kan der derfor forekomme længere leveringstid. Dette vil blive oplyst på siden.

Forsendelsesomkostninger

Vores fragtpris er afhængige af din ordrestørrelse. For at se den præcise pris, gå til checkout og indtast dine oplysninger.

Der vil altid blive fremsendt et ”Track-and-Trace” nummer, så det er muligt at følge bestillingen fra vores lager til det aftalte leveringssted.

Returnering og fortrydelsesret

Når du handler hos Relic IVS har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den næstfølgende hverdag.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en tydelig erklæring via mail give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på.

Med andre ord – Varen kan prøves på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som “brugt”, hvilket betyder at du ved fortrydelse af købet kun kan få en lille del eller intet af købsbeløbet retur,

afhængig af varens handelsmæssige værdi. Vi anser brugte varer som værende uden handelsværdi.

Når der er tale om en ren returvare/ombytningsvare, vil udgiften til returneringen tilfalde dig.

Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for at varen er pakket forsvarligt ind.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returvarer sendes til:

Niels Bohrs Vej 2

7100 Vejle

Denmark

Att: Relic Motorcycles

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamation

Der ydes naturligvis 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven. Hvilket betyder, at

du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Skade på varen som følge af fejlhåndtering fra kundens side er ikke dækket af reklamationsretten. Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Relic IVS i rimelig tid efter varens modtagelse.

Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Relic IVS

Niels Bohrs Vej 2

7100 Vejle

Denmark

Att: Relic Motorcycles

Vi har brug for følgende information, når varer returneres. Du bedes informere os om problemstillingen, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal returneres i forsvarlig emballage.

Kontakt os

Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det via mail: insteelwetrust@relicmotorcycles.com eller telefon +45 25 32 47 77

Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Disse registreres kun i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes. For at du kan indgå aftale med os på Relic IVS, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger, med det formål at kunne levere varen korrekt til dig.

Personoplysningerne registreres hos Relic IVS, og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Relic IVS, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Relic IVS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.

Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed, rettes til Relic IVS via e-mail insteelwetrust@relicmotorcycles.com

Cookies

På Relic IVS anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan dette gøres, afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Relic IVS. Dette er et statistik-system, der opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Relic IVS.

Company details

RELIC IVS

Mail: insteelwetrust@relicmotorcycles.com

Phone: +45 25 32 47 77

Address: Elkjærvej 2 C, 8230 Åbyhøj

CVR: DK36541857

Ordering and payment

All our prices shown on the website are inclusive Danish VAT and other taxes. Additional taxes may be charged for delivery depending on your country. The prices are current prices.

The price at the time of booking is the applicable price for the purchase.

Relic IVS take reservations for printing errors, price errors, VAT and fee changes, and sold out and failure to deliver by our suppliers.

Order

Once you have placed an order, you will receive an online confirmation.

Should you not receive this confirmation within 1 hour, please contact us. You will also receive a new email, the same day as your order is shipped. When you deal with Relic IVS agreements are set according to the Danish law. If you wish to receive a new copy of your order confirmation, please send us an e-mail.

Payment

We offer several payment methods.

The most secure form and the form of payment we recommend to all our customers is paying with a debit card.

We accept the following card types:

Visa / Dankort

We saw

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Debit

Maestro

PayPal

Online payment by card

When paying by electronic debit is deducted only when the goods are shipped.

Payment is done via a secure and encrypted SSL (Secure Socket Layer). This means that your card cannot be read by outsiders.

When you shop with a debit card, we reserve the right to check whether the personal information that is given is true. We can always write down the amount paid – if, for example. a product is sold out or not

is desired anyway. But for security reasons we can NEVER increase the authorized amount.

Delivery

We have all displayed items in stock and ship your order within 24 hours. We offer worldwide delivery within 2-5 days depending on your country. We always send orders in incoming order. At retail, birthday, etc. there may be a longer delivery time. This will be stated on the page.

Shipping costs

The shipping cost is dependent on your order size. To view the exact price, go to checkout and enter your information.

There will always be sent a “Track-and-Trace” number, so it is possible to follow order from our warehouse to the agreed place of delivery.

Returns and withdrawal

When you shop at Relic IVS you have 14 days of right to return where you can inform us that you regret your purchase and then return the item(s) to us.

The right to return runs from the day you received the goods. If the deadline expires on a public holiday, Saturday, Constitution Day, Christmas Eve or New Year’s Eve deadline is extended to the next working day.

To have your money refunded, you must state a clear reason for the return within 14 days of arrival.

You shall only be liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary in order to determine the nature, characteristics and the way it works.

In other words – the product can be tested in the same way as if you tried it in a physical shop.

If the product is proven beyond what is described above, we consider it as “used”, which

means can only get a small part or nothing of the purchase amount back, depending on the product’s commercial value. We consider secondhand goods as being non-commercial.

If your return is accepted, we will perform a full refund.

You bear the risk of the goods from the delivery, and in return, you are responsible for the product is packed safely into.

You cannot undo by simply rejecting the goods, without also giving us clear communication of this.

Returns are sent to:

Niels Bohrs Vej 2

7100 Vejle

Denmark

Att: Relic Motorcycles

Note We do not receive packages sent by fax. COD.

Complaint

According to Danish law, the products come with a 24-month warranty under the Sale of Goods Act, which means that you either get it repaired or replaced, refund or reduction in price, depending on the specific situation.

Damage to the product due to mishandling by the customer are not covered by warranty. Complaints concerning defects must be communicated to the Relic IVS in reasonable time after receipt of the goods.

Reasonable time is set to 2 months after arrival unless anything else is communicated to you.

If the complaint is justified, we will refund your (reasonable) shipping costs.

The product is sent to:

Relic IVS

Niels Bohrs Vej 2

7100 Vejle

Denmark

Att: Relic Motorcycles

We need the following information when items are returned. Please inform us about the problem, as detailed as possible.

Note: we do not receive packages sent by fax. COD or the like. Remember that the product must always be returned in protective packaging.

Contact us

To contact us, please email: insteelwetrust@relicmotorcycles.com or call +45 25 32 47 77.

Privacy Policy

We will not sell personal information and will not share your personal information with others. These are only registered in our customer database. You can always withdraw your information, if desired.

For that you may agree with us on Relic IVS, we need the following information:

Name, address, telephone number and e-mail address.

We record of your personal data for the purpose of delivering goods correctly for you.

Personal information registered with Relic IVS is stored for up to five years, hereafter the data is deleted.

When collecting personal information through our website, we ensure that it always happens when submitting your express consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why.

The Director and the staff of Relic IVS has access to the information recorded about you.

We do not store customer data encrypted. We do not transmit customer information encrypted.

As registered with Relic IVS, you always have the right to object to the registration. You also have the right to inspect the information recorded about you. These rights you by the Privacy Act and request in connection therewith shall be addressed to Relic IVS via email insteelwetrust@relicmotorcycles.com

You also have the right to inspect the information recorded about you. These rights you by the Privacy Act and request in connection therewith shall be addressed to Relic IVS via email insteelwetrust@relicmotorcycles.com

Cookies

Relic IVS use cookies in order to optimize its website and its functionality, thus making your visit as easy as possible for you.

You can always delete cookies from your computer. How this is done depends on your browser.

Log statistics

We use log statistics on Relic IVS. This is a statistical system that collects information that can give a statistical picture of how many visitors we have, where they comes from and where the site is vacated, etc. Log statistics are used only for the purpose of optimizing Relic IVS.